جوجه کباب ساده بی اس...

فروش جوجه کباب ساده بی استخوان

ادامه نوشته ...

جوجه کباب زعفرانی با...

فروش جوجه کباب زعفرانی با استخوان

ادامه نوشته ...

بال چیپسی مرغ

فروش بال چیپسی مرغ

ادامه نوشته ...

فیله مرغ

فروش فبله مرغ

ادامه نوشته ...

کتف زعفرانی مرغ

فروش کتف زعفرانی مرغ

ادامه نوشته ...

کتف ساده مرغ

فروش کتف ساده مرغ

ادامه نوشته ...

کتف وبال

فروش کتف وبال بسته بندی وفله

ادامه نوشته ...

جوجه کباب ساده با اس...

فروش جوجه کباب ساده با استخوان

ادامه نوشته ...

بال تک زعفرانی مرغ

فروش بال تک زعفرانی مرغ

ادامه نوشته ...

بال تک ساده

فروش بال تک ساده

ادامه نوشته ...

مغز ران مرغ

فروش مغز ران مرغ به صورت بسته بندی تاریخ روز

ادامه نوشته ...

شینتسل ران

فروش شینتسل ران فله منجمد

ادامه نوشته ...