پودر گوشت و آنالیز قیمت

دریافت قیمت پودر گوشت داخلی و صادراتی کشتارگاههای معتبر کشور به همراه آنالیز های آزمایشگای انجام شده به تاریخ آخرین بارگیری.