جوجه کباب زعفرانی بی...

فروش جوجه کباب زعفرانی بی استخوان

مشاهده محصول

سینه گرد مرغ

فروش سینه مرغ تاریخ روز بسته بندی شده

مشاهده محصول

مرغ گرم تاریخ روز

فروش مرغ گرم

مشاهده محصول

ران کامل مرغ بسته بن...

ران کامل بسته بندی تاریخ روز

مشاهده محصول

پای مرغ تازه

پای مرغ تمیز شده تاریخ روز به صورت فله وبسته بندی

مشاهده محصول

دل منجمد بسته بندی

دل منجمد در بسته های 400 گرمی

مشاهده محصول

دل گرم بسته بندی

دل گرم بسته بندی شده 400 گرمی تاریخ روز

مشاهده محصول

سنگدان فله منجمد

سنگدان منجمد شیرینگ شده 10 کیلویی -تولید تیرماه

مشاهده محصول

جگر گرم بسته بندی

جگر مرغ بسته بندی شده 400 گرمی تارخ روز

مشاهده محصول

جگربسته بندی منجمد

بسته بندی 400 گرمی تولید روز

مشاهده محصول